Privacy

Deze website is eigendom van Peaks. De informatie op deze site bevat uitsluitend algemene informatie en is geen advies aan jou. De informatie is afkomstig van bronnen die betrouwbaar mogen worden geacht. Voor de juistheid en volledigheid ervan kunnen wij niet instaan.

Disclaimer

Juridische informatie

Peaks.nl is een website die wordt gerund door Peaks BV. Peaks is een handelsnaam van Peaks BV, statutair gevestigd op de Leidsestraat 27-1, 1017 NT te Amsterdam. Peaks is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 68262620.

Nederlands recht

Op deze website en disclaimer is Nederlands recht van toepassing. De informatie op deze site is bedoeld voor mensen die in Nederland wonen en voor bedrijven die in Nederland gevestigd zijn. Bij een woonplaats of vestigingsplaats in het buitenland kunnen andere regels gelden. Peaks is een handelsnaam van Peaks BV. Zij is geregistreerd onder nummer 68262620 bij de Kamer van Koophandel. BTW-nummer 857365794.B.01.

Werking website

Peaks kan niet garanderen dat deze website foutloos en ononderbroken functioneert. Wel doen wij daarvoor ons uiterste best. Als de site tijdelijk niet bereikbaar is, aanvaarden wij geen aansprakelijkheid als jij daardoor schade lijdt.

Berekeningen op de website

Bij de berekeningen op deze site zijn we uitgegaan van een aantal algemene uitgangspunten waarvan niet vaststaat of die op jouw persoonlijke situatie van toepassing zijn. Alle berekeningen zijn derhalve uitsluitend indicatief en kunnen wijzigen.

Informatie op sites waar naar gelinkt wordt

Op deze website wordt soms gelinkt naar externe sites. De informatie op deze externe sites is door ons niet gecontroleerd op juistheid. Wij zijn niet verantwoordelijk voor die informatie.

Gebruik van informatie

Alle informatie op deze website (waaronder de vormgeving, huisstijl en logo’s) is eigendom van Peaks. Je mag de informatie op onze website voor privédoelen gebruiken, onder voorwaarde dat je vermeldt dat je de informatie hebt gevonden op de website van Peaks en dat je de informatie ongewijzigd laat. Als je de informatie op deze site wil gebruiken voor commerciële doeleinden, moet je daarvoor eerst toestemming aan ons vragen.

Over de disclaimer

Peaks behoudt zich het recht voor deze disclaimer aan te passen.

E-mail disclaimer

De informatie die is opgenomen in e-mails van Peaks kan vertrouwelijk zijn en is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Als je onterecht een bericht ontvangt, vragen wij jou om de inhoud niet te gebruiken en de afzender direct te informeren door het bericht te retourneren.

 

Wij gebruiken bepaalde woorden in dit privacy statement. Hieronder kun je lezen wat wij met een aantal van deze woorden bedoelen:

  • Persoonsgegevens: gegevens die direct of indirect iets over jou zeggen. Bijvoorbeeld je naam en adres, maar ook je inkomen.
  • Verwerken: alles wat er met persoonsgegevens kan worden gedaan. Bijvoorbeeld het verzamelen, maar ook het opslaan, gebruiken en verwijderen van jouw gegevens uit onze administratie.

Privacy Statement

Peaks verwerkt persoonsgegevens. Wij willen jou hierover graag duidelijk en transparant informeren. In dit privacy statement geven wij jou antwoord op de belangrijkste vragen over de verwerking van persoonsgegevens door Peaks.

Woordenlijst

Wij gebruiken bepaalde woorden in dit privacy statement. Hieronder kun je lezen wat wij met een aantal van deze woorden bedoelen:

  • Persoonsgegevens: gegevens die direct of indirect iets over jou zeggen. Bijvoorbeeld je naam en adres, maar ook je inkomen.
  • Verwerken: alles wat er met persoonsgegevens kan worden gedaan. Bijvoorbeeld het verzamelen, maar ook het opslaan, gebruiken en verwijderen van jouw gegevens uit onze administratie.

1. Van wie verwerkt Peaks persoonsgegevens?

Wij verwerken persoonsgegevens van mensen met wie wij direct of indirect een relatie hebben, willen krijgen of hebben gehad. Dat zijn dus bijvoorbeeld persoonsgegevens van:

  • klanten en hun vertegenwoordigers;
  • mensen die interesse tonen in onze producten en diensten, of
  • mensen die aan een bedrijf of organisatie verbonden zijn waar wij een relatie mee hebben, willen krijgen of hebben gehad.

Let op: als jouw bedrijf of organisatie persoonsgegevens van medewerkers aan ons doorgeeft, ben je verplicht om jouw medewerkers hierover te informeren. Je kunt dit privacy statement aan hen geven. Jouw medewerkers kunnen dan zien hoe wij met hun persoonsgegevens omgaan. Om jouw en onze belangen te beschermen kunnen wij persoonsgegevens verwerken van derden. Dit doen wij bijvoorbeeld in het kader van fraudebestrijding.*

2. Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van mijn persoonsgegevens?

Peaks BV. verwerkt jouw persoonsgegevens.

3. Waarvoor verwerkt Peaks persoonsgegevens?

Wij verwerken persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

a. Om een relatie met jou te kunnen aangaan. Als je klant bij ons wil worden of wanneer je een nieuw product of een nieuwe dienst wil afnemen, hebben wij persoonsgegevens nodig. Zo moeten wij bijvoorbeeld een onderzoek doen om te beoordelen of wij jou als klant kunnen accepteren. Hiervoor kunnen wij ook gegevens over jou gebruiken die wij van anderen krijgen. De gegevens die wij van jou ontvangen en over jou hebben vastgelegd kunnen wij ook gebruiken om analyses te maken om te beoordelen of je in aanmerking komt voor een bepaald product. Ook mogen wij bij het aangaan van een relatie een kopie van jouw identiteitsbewijs maken. b. Om de relatie met je te onderhouden en opdrachten uit te voeren. Als je klant bij ons bent, willen wij jou goed van dienst zijn. Hiervoor verwerken wij persoonsgegevens. Wij gebruiken je naam en adresgegevens bijvoorbeeld om contact met je te onderhouden. Wij leggen ook opnamen vast, bijvoorbeeld van telefoongesprekken en chatsessies. Dit doen wij onder meer voor criminaliteitsbestrijding en kwaliteitsbewaking of in het kader van bewijsvoering. Wij kunnen jouw gegevens dan ook aan anderen doorgeven. Bijvoorbeeld in het kader van het betalingsverkeer. c. Om jouw en onze belangen te beschermen. Om jouw en onze belangen en die van de financiële sector te beschermen, kunnen wij persoonsgegevens verwerken. Bijvoorbeeld om fraude tegen te gaan of te onderzoeken. Voor dit doel kunnen wij de incidentenregisters en waarschuwingssystemen van de financiële sector, zoals het Extern Verwijzingsregister, raadplegen en hier persoonsgegevens in vastleggen. d. Voor de ontwikkeling en verbetering van onze producten en diensten. Om jou goed van dienst te blijven zijn, werken wij voortdurend aan de ontwikkeling en verbetering van onze producten en diensten. In sommige gevallen verwerken wij hiervoor persoonsgegevens. Bijvoorbeeld als je een vraag stelt over een product. e. Voor promotie- en marketingdoeleinden. Wij kunnen jouw persoonsgegevens verwerken voor promotie- of marketingdoeleinden. Bijvoorbeeld om je te informeren over een nieuw product dat mogelijk interessant voor je is. Of om beter op jouw wensen te kunnen inspelen. Ook kunnen wij jouw gebruik van onze website koppelen aan de persoonlijke informatie die bij ons over jou bekend is om onze dienstverlening te verbeteren en om de voor jou relevante advertenties te tonen. Wij kunnen de gegevens die wij van je hebben vastgelegd ook gebruiken om analyses uit te voeren. Met behulp van deze analyses kunnen wij de dienstverlening aan jou verbeteren. We kunnen deze analyses ook gebruiken om inzicht te geven aan onze klanten ten behoeve van benchmarkonderzoek.

Wil je niet benaderd worden voor commerciële doeleinden? Dan kun je dit hier aangeven bij Peaks.

f. Om overeenkomsten met leveranciers en zakelijke klanten aan te gaan en uit te voeren Als je voor je werk contact hebt met Peaks kunnen wij jouw persoonsgegevens verwerken. Bijvoorbeeld om vast te kunnen stellen of je jouw bedrijf mag vertegenwoordigen. Of om je toegang te kunnen geven tot onze kantoren. g. Om wettelijke verplichtingen na te komen Wij moeten op basis van bepaalde (internationale) wet- en regelgeving gegevens over jou verzamelen. Op grond van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (WWFT) moeten wij bijvoorbeeld een (nader) onderzoek instellen als je een bepaald vermogen hebt of als er een ongebruikelijke transactie met jouw rekening gedaan wordt. Ook moeten wij op basis van de WWFT vaststellen wie de uiteindelijke eigenaar (UBO) van een bedrijf is waar wij een relatie mee hebben.

Wet- en regelgeving kan ons er ook toe verplichten om gegevens over jou aan een overheidsinstelling of aan een toezichthouder door te geven. Bijvoorbeeld aan de Autoriteit Financiële Markten of De Nederlandsche Bank. Omdat wij moeten voldoen aan wettelijke verplichtingen en verdragen, moeten wij soms gegevens van jou verstrekken aan de Nederlandse of een buitenlandse belastingautoriteit. Daarnaast moeten wij op basis van onze zorgplicht persoonsgegevens verwerken als daar aanleiding toe is. h. Voor onze bedrijfsvoering Als financiële dienstverlener vinden wij het belangrijk en is het noodzakelijk dat wij een goed overzicht hebben van onze klantrelaties. Daar hoort ook bij dat wij weten of je samenwerkt met andere partijen die een risico kunnen opleveren. Om dit overzicht te krijgen en vervolgens maatregelen te kunnen nemen, verwerken wij jouw persoonsgegevens. i. Voor archief doeleinden Wij verzamelen niet meer persoonsgegevens dan noodzakelijk in het kader van de bovengenoemde doeleinden. Als wij de gegevens niet bewaren voor die doeleinden kunnen wij de gegevens toch nog bewaren voor archief doeleinden. Dat wil zeggen dat de gegevens alleen nog maar bij juridische procedures of voor historische, statistische of wetenschappelijke doeleinden worden gebruikt.

4. Verwerkt Peaks ook bijzondere persoonsgegevens?

Bijzondere persoonsgegevens zijn gevoelige gegevens. Bijvoorbeeld over gezondheid, strafrechtelijk verleden, etnische gegevens of gegevens betreffende ras. Peaks neemt deel aan de incidentenregisters en waarschuwingssystemen van de financiële sector en kan hiervoor strafrechtelijke gegevens verwerken. Het doel van een incidentenregister of waarschuwingssysteem is om de belangen van financiële instellingen en hun klanten te beschermen. Bijvoorbeeld door fraude op te sporen. Verder verwerken wij alleen bijzondere persoonsgegevens als wij dat moeten op basis van de wet, met jouw toestemming of als je ons dat vraagt. Vraag je ons om bijzondere persoonsgegevens over jou vast te leggen of maak je deze gegevens zelf openbaar? Dan verwerken wij deze gegevens alleen als dit noodzakelijk is voor onze dienstverlening.

5. Hoe gaat Peaks met mijn persoonsgegevens om?

Jouw persoonsgegevens worden zorgvuldig bewaard en niet langer dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor zij zijn verwerkt. Binnen Peaks kunnen jouw persoonsgegevens alleen worden gebruikt door medewerkers die hier gelet op hun functie toegang toe moeten hebben. Onze medewerkers hebben een geheimhoudingsplicht. Willen wij gegevens voor een ander doel gebruiken dan waarvoor ze oorspronkelijk verwerkt waren? Dan kunnen wij dat alleen wanneer er tussen beide doelen een nauwe verwantschap bestaat. Soms schakelen wij derden in die in onze opdracht persoonsgegevens bewerken. Bijvoorbeeld een drukkerij die voor ons een klantmailing verzorgt en naam en adresgegevens op enveloppen drukt. Wij kunnen alleen derden inschakelen als dit past bij het doel waarvoor wij jouw persoonsgegevens hebben verwerkt. Bijvoorbeeld voor promotie- en marketingdoeleinden. Daarnaast kan deze derde alleen onze opdracht krijgen als hij aantoonbaar passende beveiligingsmaatregelen heeft genomen en geheimhouding garandeert. Jouw persoonsgegevens kunnen ook worden uitgewisseld met derden die wij inschakelen bij onze bedrijfsvoering of de uitvoering van onze diensten. Dit kan doorgifte meebrengen aan derden in landen die niet hetzelfde beschermingsniveau van persoonsgegevens kennen als Nederland. Jouw persoonsgegevens kunnen zowel tijdens als na de verwerking voorwerp zijn van onderzoek door bevoegde nationale autoriteiten van de landen waar dergelijke gegevens zich vanwege het verwerkingsproces bevinden. Jouw persoonsgegevens kunnen ook worden verstrekt aan derden als wij daar een wettelijke verplichting toe hebben. Bijvoorbeeld aan de belastingdienst of aan een toezichthouder. Jouw persoonsgegevens worden niet verkocht of verhuurd.

6. Welke regels gelden voor Peaks bij de verwerking van persoonsgegevens?

Bij de verwerking van persoonsgegevens in Nederland is Peaks onder meer gebonden aan: De Wet bescherming persoonsgegevens De Telecommunicatiewet

7. Kan ik zien welke persoonsgegevens Peaks van mij verwerkt?

Ja, je kunt een overzicht opvragen van de persoonsgegevens die over jou zijn verwerkt bij het onderdeel van Peaks waar je zaken mee doet. Vind je dat jouw persoonsgegevens onjuist of onvolledig zijn verwerkt of vind je het niet nodig dat zij zijn verwerkt? Dan kun je hier een verzoek tot wijziging, aanvulling of verwijdering indienen bij Peaks.

8. Waar kan ik terecht met een vraag of klacht?

Voor vragen of klachten over de verwerking van persoonsgegevens door Peaks kun je hier terecht.

9. Kan Peaks dit document wijzigen?

Ja, ons privacy statement kan van tijd tot tijd wijzigen. Als er nieuwe gegevensverwerkingen zijn, dan passen wij het privacy statement daarop aan. En als deze wijzigingen ook voor jou van belang zijn, dan attenderen wij jou daarop of maken wij de wijzigingen op een opvallende manier aan jou kenbaar. De meest actuele versie van ons privacy statement kun je steeds terugvinden op www.peaks.nl/privacy.